2013, സെപ്റ്റംബർ 15, ഞായറാഴ്‌ച

സ്റ്റേവയർഅംഗീകാരങ്ങൾ, ചെറുതും വലുതും , പലപ്പോഴും സ്റ്റേവയർ പോലെയാണ്; നല്ല കാലത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ തല ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കാൻ പല കോണുകളിലേക്കായി അത് വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏറെക്കുറെ സ്ഥായിയായ ആ നിൽപ്പിൽ കാലം വരുത്തുന്ന കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും പുറം ലോകമറിയില്ല.

എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കൽ തല കുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേവയർ പ്രതികൂലമാകും. ജീർണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിച്ചു കെട്ടിയ ഭാഗങ്ങൾ പതിയെ അടരാൻ തുടങ്ങും. അത് മനസിലാക്കാൻ നമ്മൾപലപ്പോഴും വൈകും. അത് മനസിലാക്കി, സ്റ്റേവയറുകൾ എല്ലാം അഴിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും സമയം എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്തത്ര ദൂരം പോയ്ക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും.

 അംഗീകാരങ്ങൾ - പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്ന ചെറിയ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അതിനെ ഒതുക്കരുതെന്നു അപേക്ഷ.


1 അഭിപ്രായം: